De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van Destion. Voor het externe toezicht vallen corporaties onder Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, en de Autoriteit Woningcorporaties. 

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeurbestuurder en de algemene gang van zaken binnen Destion. Ook staat de RvC de directeurbestuurder met raad en daad ter zijde, gevraagd en ongevraagd. De RvC richt zich bij haar taakvervulling op het belang van de corporatie. De raad beslist ook over benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directeurbestuurder en ontvangt een passende vergoeding.

Werkwijze

Er is een Reglement Raad van Commissarissen Destion dat de werkwijze en samenstelling regelt.
De RvC is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.

Samenstelling

De RvC bestaat uit vijf leden en werkt met een Investerings-auditcommissie die de besluitvorming van de RvC op specifieke terreinen voorbereidt en de organisatie met deskundigheid ter zijde staat.

Functieprofielen

Binnen het kader van de wet en regelgeving (Woningwet, Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, Burgerlijk Wetboek, statuten etc.) houdt de Raad van Commissarissen van Destion primair toezicht op het beleid van de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast zijn aan de raad advies en goedkeu¬ringsbe¬voegdheden toegekend. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen de beleidsvoorbereiding en uitvoering zoals de directeurbestuurder van advies voorziet of goedkeurt, volgens het bedrijfsbelang en de relevante maatschappelijke belangen.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen van Destion is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor een optimale besluitvorming zijn leden nodig die weliswaar een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden verwachten we besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst dat qua kennis en ervaring een zo breed mogelijke achtergrond in de raad aanwezig is.

Algemene basiskwaliteiten
Ieder lid en/of de leden gezamenlijk, beschikken over een helikopterview, analytisch vermogen,het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het vermogen te kunnen functioneren als klankbord voor de directeurbestuurder voor diverse terreinen van beleid. Verder zijn de volgende basiskwaliteiten van belang:

  • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
  • In stand houden van een maatschappelijk netwerk. 
  • Inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen. 
  • Kunnen werken in teamverband. 
  • Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting. 
  • Onderschrijven van de door de corporatie conform vastgesteld beleid nagestreefde doelstellingen. 
  • Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid. 
  • Kunnen omgaan met belangentegenstellingen. 
  • Behouden van een zodanige onafhankelijkheid, dat objectief toezicht mogelijk blijft. 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de functieprofielen.

Rooster van aftreden en nevenfuncties

NaamFunctieFunctieprofielNevenfunctiesGeb.jaarTermijn
Guus Heutink Voorzitter Juridisch Advocaat, bezoldigd 1956 Laatste termijn tot 01-07-2022
Jan Linders Lid, huurderszetel Financieel/economisch - 1950 Laatste termijn tot 01-07-2023
Ronald Caminada Lid Sociaal/maatschappelijk Directeur beschermd wonen, bezoldigd 1961 Laatste termijn tot 01-07-2024
Michel Gunsing Lid, huurderszetel Bestuurlijk Adviseur, bezoldigd 1965 1e termijn tot 01-07-2021
Ursela Smits Lid Bedrijfs- en organisatiekundig Manager gezondheidszorg, bezoldigd 1972 1e termijn tot 01-07-2022

 Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

U kunt fraude en zelfverrijking bij woningcorporaties melden bij het landelijk Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Deze klachten kunnen gaan over medewerkers, management, bestuurders en interne toezichthouders. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Als het meldpunt vermoedt dat deze partijen strafbare feiten plegen, dan schakelt zij het Openbaar Ministerie in.