Visitatie: 7,4 voor Destion

Dit was alweer de derde maatschappelijke visitatie die Destion en diens rechtsvoorgangers hebben laten uitvoeren. Met de twee eerdere visitaties, hebben we ons verantwoord, zoals dat destijds in de Aedescode werd gevraagd. Als goed lid van Aedes, vonden we dat we daaraan medewerking moesten verlenen.

 

We zijn tevreden met het resultaat met name omdat onze huurders zich erg positief hebben uit gelaten over ons. Daar hechten we meer waarde aan dan aan alle externe beoordelingen op basis van voornamelijk deskresearch.

Deze maatschappelijke visitatie is door Ecorys uitgevoerd. De visitatiecommissie van Ecorys heeft zich daarbij uiteraard keurig gehouden aan de door de SVWN vastgestelde protocollen en meetmethodiek (5.0!). We zijn onder de indruk van de werkwijze van de commissie en de wijze
waarop ze in redelijk korte tijd een goede analyse van de prestaties en ambities van Destion hebben gemaakt. Het visitatierapport is een heldere weergave van de situatie zoals die bij Destion is geweest. Op een enkel onderdeel na kunnen we ons dan ook goed vinden in de uitkomst van deze visitatie.

 Nu is de maatschappelijke visitatie wettelijk verankerd in de Woningwet en dus is er geen sprake meer van ‘vrijblijvendheid’ voor de toegelaten instellingen (alleen woningcorporaties!) om deze al dan niet uit te laten voeren. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is per 1 juli 2015 door de Minister voor Wonen en Rijksdienst aangewezen als onafhankelijke instantie zoals bedoeld in artikel 53a van de Woningwet. Daarmee hebben de woningcorporaties in Nederland, naast de jaarlijks te overleggen jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, activiteitenplan, dVi en dPi, er weer een wettelijk vastgelegd verantwoordingsinstrument erbij.

 

Download hier het volledige visitatierapport.

Binnen het onderzoek met het KWH-Huurlabel
Binnen het onderzoek met het KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal.