Prestatieafspraken 2023 met gemeente Gennep

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de  inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen. Wij maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven in ons gebied. Deze afspraken leggen wij vast in zogenaamde prestatieafspraken.


Omdat Destion werkzaam is in drie gemeenten worden er met elke gemeente afzonderlijk afspraken gemaakt. Dit jaar werden voor het eerst de afspraken met de gemeente Gennep gezamenlijk gemaakt met Mooiland en de Huurdersvereniging Gennep.Op vrijdag 14 juli 2023 ondertekenden Chris de Graaf (Huurdersraad Destion), Carly Jansen (Mooiland), Marion Scholten (Huurdersvereniging Gennep), Peter Stevens (wethouder gemeente Gennep) en Wilbert Pothoff (Destion), gezamenlijk deze afspraken. Op de foto van links naar rechts.


Deze afspraken, die gaan over diverse onderwerpen zoals duurzaamheid en de kwaliteit van woningen, markeerden een belangrijk moment omdat dit de eerste keer was dat Mooiland en Destion gezamenlijke prestatieafspraken maakten met zowel de gemeente als de huurdersverenigingen.
De nieuwe afspraken gelden voor de periode 2023-2027, hoewel ze jaarlijks zullen worden herzien en geactualiseerd. Door deze samenwerking hopen de betrokken partijen de belangen van huurders beter te kunnen behartigen en te zorgen voor een leefbaar Gennep.

200 sociale huurwoningen
Een van de belangrijkste doelen die zijn vastgelegd in de afspraken is de toevoeging van ongeveer 200 sociale huurwoningen tot 2030. Hierbij zijn specifieke streefgetallen bepaald voor elke kern binnen de gemeente Gennep. Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders.

Betaalbaarheid
Betaalbaar kunnen wonen, dat vinden we belangrijk. Destion, Mooiland en de gemeente sturen gezamenlijk op betaalbare woonlasten voor sociale huurders in de gemeente Gennep. De corporaties voeren een terughoudend huurprijsbeleid, zorgen voor een betaalbaar aanbod en dragen primair zorg voor minimalisering van de woonlasten. De gemeente zet in op betaalbaar houden van de woonlasten voor mensen met een laag inkomen, zoals kwijtschelding gemeentelijke belastingen en hulp op het gebied van (het op orde krijgen) van financiën.

Klimaatbestendigheid
Naast het waarborgen van betaalbare huisvesting, hebben we ons ook gecommitteerd aan duurzaamheidsdoelstellingen. We streven naar energiezuinigere woningen en willen bij renovaties gezamenlijk inzetten op het vergroenen van de omgeving. Hierdoor kan de klimaatbestendigheid worden verbeterd en kunnen problemen als hittestress worden voorkomen.
Woningcorporatie hebben uiterlijk in 2028 geen woningen meer met labels E, F of G en hun woningbezit voor 2030 zit dan op gemiddeld label A. Voor Destion geldt dat deze doelstelling al in 2023 behaald is.

Leefbaarheid
Daarnaast is er ook aandacht voor de algehele kwaliteit van het wonen, waarbij we gezamenlijk de leefbaarheid van Gennep willen verbeteren door middel van nauwkeurige monitoring en gerichte verbeteracties.
Met deze gezamenlijke inspanningen hopen Mooiland, Destion, de Huurdersraad Destion, de Huurdersvereniging Gennep en de gemeente Gennep de woonomstandigheden en de leefbaarheid in Gennep aanzienlijk te verbeteren.

De Prestatieafspraken 2023 met de gemeente Gennep vindt u hier maar ook onder Publicaties en documenten.