Klachtenbeleid

Als huurder of woningzoekende kunt u met veel vragen en problemen bij Destion terecht. Ondanks onze goede bedoelingen is het best mogelijk dat u niet altijd tevreden bent over de behandeling en/of afhandeling van het verzoek, vraag of klacht. Als u geen of onvoldoende gehoor vindt bij de afhandeling van een klacht, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencoördinator van Destion.

Wij willen graag leren van onze fouten

Dat kan alleen maar als u ons laat weten wat er fout gaat. Uw klacht wordt bij ons geregistreerd. Zo houden we zicht op de klachten die binnenkomen. Met dat overzicht houden we in de gaten of we op tijd reageren, of een klacht afgehandeld is en hoe deze afgehandeld is. Ook kunnen we zien of er steeds dezelfde soort klachten binnenkomen. Met deze informatie kunnen we beter sturen op de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat lukt dus alleen maar als u ons vertelt wanneer wij iets niet goed doen!


Soorten klachten

We starten de klachtenprocedure als de klacht gaat over onze dienstverlening: het handelen of nalaten van Destion of een medewerker van Destion:

• het gedrag van onze medewerkers en van anderen die voor ons werken.
• het uitblijven of te traag ondernemen van de gevraagde of toegezegde actie
• het niet nakomen van gemaakte afspraken
• de kwaliteit van de geleverde dienst van onze medewerkers en van anderen die voor ons werken.

Klachtenbehandeling bij Destion

U kunt de betreffende medewerker laten weten dat u een klacht heeft. De medewerker weet dan dat u ergens mee zit en heeft kans om te reageren. Als dat niet naar tevredenheid gebeurt dan geeft u uw klacht door aan Destion met onderstaand formulier.

Termijn afhandeling

De klacht komt binnen bij de klachtencoördinator van Destion. U krijgt een bevestiging dat wij de klacht ontvangen hebben en daarin melden we binnen welke termijn u een schriftelijke reactie van ons krijgt. Dat is in principe binnen tien werkdagen. De klacht wordt besproken door de manager en de betrokken medewerker. De manager meldt de klacht bij het managementteam.

Ontevreden over afhandeling?

Wanneer u zich niet kunt vinden in de manier waarop Destion uw klacht heeft behandeld, dan kunt u dit aangeven.

In dat geval kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie met dit formulier.
Het reglement van de Regionale Geschillencommissie leest u hier.
Via de volgende links leest u het jaarverslag 2023 van de Regionale Geschillencommissie en de bijbehorende factscheet.

Er is ook nog een huurcommissie. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.

Op de volgende website kunt u hier meer informatie over vinden: https://www.huurcommissie.nl/

Registratie van klachten

Zoals we hierboven al aangaven, registreert Destion alle klachten zodat duidelijk is welke klachten er binnenkomen. Op die manier kunnen we leren van onze fouten. Het is daarom belangrijk dat u het ons laat weten wanneer iets niet gaat zoals u van ons verwacht.

U kunt hiervoor ons klachtenformulier gebruiken.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

U kunt fraude en zelfverrijking bij woningcorporaties melden bij het landelijk Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Deze klachten kunnen gaan over medewerkers, management, bestuurders en interne toezichthouders. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Als het meldpunt vermoedt dat deze partijen strafbare feiten plegen, dan schakelt zij het Openbaar Ministerie in.

Commissie Governancecode Woningcorporaties

Aedes en de VTW hebben een onafhankelijke Commissie ingesteld die, onder meer, tot taak heeft om aan haar voorgelegde klachten te toetsen aan de Governancecode: de Commissie Governancecode Woningcorporaties. Heeft u een klacht over de toepassing van de Governancecode door Destion? Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u vinden via: Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode | Aedes.