Tuinonderhoud

Een goed onderhouden tuin is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor de omgeving rondom uw woning. Wij vinden het daarom belangrijk dat een tuin goed onderhouden wordt.


Vindt u dat een buurtbewoner zijn of haar tuin niet goed onderhoudt?

Ga dan eerst een gesprek met elkaar aan. Misschien is iemand niet goed in staat het tuinonderhoud zelf te doen. Soms is de hulp die u biedt al een goede oplossing.

Wat verstaat Destion onder een goed onderhouden tuin?

Een goed onderhouden tuin houdt het volgende in:

 • Onkruid verwijderen in de tuin, oprit, toegangspad en terras 
 • Gebroken stoeptegels vervangen 
 • Regelmatig grasmaaien 
 • Regelmatig heggen, hagen en opschietende bomen snoeien 
 • Vervangen van dode beplanting 
 • Kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen vervangen 
 • Erfafscheidingen rechtzetten en recht houden 
 • Bomen snoeien, blad opruimen en overhangende takken wegzagen 
 • Achterpad onkruidvrij houden

Gelden er onderhoudsregels en wat mag er niet in de tuin?

Ja, het onderhoud van de tuin is formeel geregeld in de wet. 

 • Volgens het Burgerlijk wetboek gedraagt u zich ook voor de tuin als een goede huurder 
 • Hoe de tuin bij een huurwoning onderhouden wordt, is opgenomen in het Huurrecht bij onderdeel ‘Besluit kleine herstellingen’.
 • Voor bomen is wettelijk bepaald dat deze niet binnen 2 meter van de erfgrens geplant mogen worden. En hagen niet binnen 50 cm. Als de buren last hebben van overhangende takken of doorschietende wortels dan kunnen zij vragen deze takken binnen een redelijke termijn af te zagen of de wortels door te steken. Gebeurt dit niet, dan mogen de buren zelf met de zaag of schop aan de gang. Het snoeien moet wel in overleg gebeuren en er mag geen onnodige schade aan bomen en struiken worden toegebracht. 
 • Als een boom overlast veroorzaakt vragen we aan de eigenaar deze te snoeien of te verwijderen. Of een boom kan blijven staan, hangt af of deze zorgt voor overlast of dat er kans op schade is. 

Op grond daarvan worden de volgende zaken door Destion niet geaccepteerd in de tuinen:

 • klimop tegen de gevels 
 • onkruid tussen bestrating en in de tuin 
 • aanwezigheid van zwerfvuil 
 • opslag van goederen, auto’s, caravans, boten in de tuin 
 • opslag van vuilnis van welke aard dan ook, anders dan in de vuilcontainer 
 • verontreinigen van opritten, door bijvoorbeeld motorolie 
 • ondeugdelijke/slecht onderhouden schutting en erfscheidingen 
 • grind zonder anti-worteldoek

Wat gebeurt er bij slecht onderhoud van de tuin?

Op het moment dat we zien dat een tuin niet goed wordt onderhouden dan attenderen we u daarop zetten de volgende stappen: 

 • U krijgt een brief met de melding dat tuinonderhoud te wensen overlaat. Hierin staat het verzoek om de tuin voor een bepaalde datum in een goede staat te brengen. Rond deze datum controleert Destion de tuin. Als deze in orde is dan krijgt u een afsluitende brief. 
 • Is de tuin op dat moment nog niet in orde dan krijgt u een tweede brief met nogmaals het dringende verzoek de tuin op orde te brengen. Hierin geven we een aangepaste termijn aan voor wanneer dat dient te gebeuren. 
 • Geeft u ondanks de twee verzoeken geen gehoor en heeft de tuin nog niet de gewenste staat van onderhoud? Dan schakelt Destion een advocaat in. Deze stuurt u een brief waarin hij u voor de laatste keer dringend verzoekt om de tuin te onderhouden en te gebruiken als een goed huurder.
 • Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan? Dan leggen we de zaak voor aan de kantonrechter. 
 • Bij de kantonrechter dringen we aan op het in orde maken van de tuin. Een rechter kan bepalen dat Destion dit op kosten van de huurder doet. Maar het kan ook leiden tot het ontbinden van de huurovereenkomst en uiteindelijk het ontruimen van de woning. 

Dit traject kost veel tijd en geld en dit willen we graag voorkomen. Werkt de huurder daar niet aan mee, dan brengen we deze kosten in rekening.