Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van Destion. Voor het externe toezicht vallen corporaties onder Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, en de Autoriteit Woningcorporaties. 

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Destion. Ook staat de RvC de directeur-bestuurder met raad en daad ter zijde, gevraagd en ongevraagd. De RvC richt zich bij haar taakvervulling op het belang van de corporatie. De raad beslist ook over benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directeurbestuurder en ontvangt een passende vergoeding.

Werkwijze

Er is een Reglement Raad van Commissarissen Destion dat de werkwijze en samenstelling regelt. De RvC is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.

Samenstelling

De RvC bestaat uit vijf leden en werkt met een Investerings-auditcommissie die de besluitvorming van de RvC op specifieke terreinen voorbereidt en de organisatie met deskundigheid ter zijde staat.

Functieprofielen

Binnen het kader van de wet en regelgeving (Woningwet, Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, Burgerlijk Wetboek, statuten etc.) houdt de Raad van Commissarissen van Destion primair toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast zijn aan de raad advies en goedkeuringsbevoegdheden toegekend. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen de beleidsvoorbereiding en uitvoering zoals de directeur-bestuurder van advies voorziet of goedkeurt, volgens het bedrijfsbelang en de relevante maatschappelijke belangen.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen van Destion is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor een optimale besluitvorming zijn leden nodig die weliswaar een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden verwachten we besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst dat qua kennis en ervaring een zo breed mogelijke achtergrond in de raad aanwezig is.

Algemene basiskwaliteiten
Ieder lid en/of de leden gezamenlijk, beschikken over een helikopterview, analytisch vermogen,het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het vermogen te kunnen functioneren als klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse terreinen van beleid. Verder zijn de volgende basiskwaliteiten van belang:

  • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
  • In stand houden van een maatschappelijk netwerk. 
  • Inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen. 
  • Kunnen werken in teamverband. 
  • Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting. 
  • Onderschrijven van de door de corporatie conform vastgesteld beleid nagestreefde doelstellingen. 
  • Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid. 
  • Kunnen omgaan met belangentegenstellingen. 
  • Behouden van een zodanige onafhankelijkheid, dat objectief toezicht mogelijk blijft. 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de functieprofielen.

Rooster van aftreden en nevenfuncties

NaamFunctieFunctieprofielNevenfunctiesGeb.jaarTermijn
Nanda de WildeVoorzitterJuridischAdvocaat1978Eerste termijn tot 01-07-2026
Jan van BaarsLid, huurderszetelFinancieel/economisch-1961Eerste termijn tot 01-07-2027
Ronald CaminadaVicevoorzitterSociaal/maatschappelijkDirecteur beschermd wonen1961Laatste termijn tot 01-07-2024
Michel GunsingLid, huurderszetelBestuurlijkZelfstandig adviseur1965Laatste termijn tot 01-07-2025
Ursela SmitsLidBedrijfs- en organisatiekundigDirecteur thuiszorg1972Laatste termijn tot 01-07-2026