Privacyverklaring

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is bij het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van huurders, woningzoekenden, medewerkers, commissarissen, belanghouders, bezoekers van onze website, leveranciers en alle overige relaties van Destion.

Ons privacybeleid

 • Wij respecteren de privacy van onze relaties en alle bezoekers van deze website. 
 • Destion gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
 • We delen gegevens alleen met partijen die we inschakelen voor de levering van onze diensten en met partijen waarmee we gegevens moeten delen op basis van een wettelijke verplichting. 
 • Destion blijft er aan werken om de dienstverlening te verbeteren. Daarbij houden we altijd rekening met uw privacy en houden we ons aan de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving. 


Over uw persoonsgegevens

Destion verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten 
 • uw gegevens invult of achterlaat bij onze medewerkers, via mail, de website of telefonisch 
 • een zakelijke relatie met Destion heeft; 


De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit ons systeem halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.


Voor deze doelen verzamelen we persoonsgegevens

Destion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie
  We gebruiken contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen om een woning aan te bieden, om u te informeren over onderhoud, over huurbetaling, huurverhoging en andere zaken die met de huur of de woning te maken hebben.

 • Uitvoeren contract
  Als je huurder, woningzoekende of relatie van Destion bent dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de eventuele overeenkomst.

 • Passendheidstoets
  Wij toetsen het inkomen van woningzoekenden om de betaalbaarheid van de woning te bepalen. Deze gegevens levert u zelf aan en bewaren wij maximaal twee jaar ter verantwoording aan de overheid.

 • Sollicitatieprocedure
  Bij open sollicitaties vernietigen we de gegevens na een bericht aan de sollicitant of laten we weten dat we de gegevens bewaren. Bij een vacature bewaren we de gegevens gedurende de procedure en verwijderen we de gegevens na afwijzingsbericht aan de kandidaten of uiterlijk binnen de wettelijke bewaartermijn van vier weken.

 • Wet- en regelgeving
  We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

 • Onderzoek klantvriendelijkheid
  We gebruiken de contactgegevens van huurders en relaties om hen uit te nodigen mee te doen aan klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens zoals leeftijd en woonplaats voor het maken van analyses.

Grondslagen voor de verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst omdat wij een wettelijke verplichting hebben. U heeft daartoe toestemming verleend of wij hebben daarvoor een gerechtvaardigd belang.

Onze processen

Destion verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Dit is een overzicht van de belangrijkste processen.

 • Woning zoeken
  Voor het toewijzen van woningen bewaren we naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres en eventuele correspondentie. We houden bij op welke woningen iemand reageert voor onze eigen analyses en om onze toekomstplannen goed af te kunnen stemmen.

 • Woning huren
  Op het moment van toewijzen bewaren wij naast de gegevens die we al van u als woningzoekende hadden de inkomensgegevens, uw banknummer voor het automatisch betalen van de huur, foto’s van de woning bij de oplevering en eventuele correspondentie. We houden de meldingen bij die een huurder doet in het belang van het behoud van de woning en het bieden van woongenot. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen behalve wanneer het juridisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in het geval van hennepkweek.

 • Urgentie
  Wanneer u medische urgentie aanvraagt, ontvangen wij van de instantie die dit behandelt gegevens over uw medische situatie voor het vinden van een passende woning.

 • Huurachterstand
  Wij registreren van elke huurder de huurbetalingen. Dit houdt in dat we bijhouden of er tijdig betaald wordt, of er achterstanden zijn of een betalingsregeling. Wanneer dat niet goed gaat, ondernemen wij actie en als dat niet helpt dan schakelen we een deurwaarder in om ervoor te zorgen dat de verplichting uit de overeenkomst wordt opgevolgd. Dit laten we u weten waarna we uw gegevens aan de deurwaarder verstrekken.

  We houden het betaalgedrag bij voor onze bedrijfsvoering. Dit bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Wanneer er na een periode van betalingsachterstanden weer betaald wordt, dan verwijderen we de brieven over achterstanden.

  Wanneer een huurder vertrokken is en nog schulden bij ons heeft, dan bewaren we de gegevens totdat de schuld is geïnd.

 • Onderhoudsverzoek
  Meldt u als huurder bij ons een onderhoudsverzoek, dan geven we alleen de gegevens door die het onderhoudsbedrijf nodig heeft voor die werkzaamheden. Dat is nooit meer dan uw naam, adres en wanneer dat noodzakelijk is, uw telefoonnummer.

 • Overlast
  In geval van meldingen van overlast over u, verstrekken we geen informatie aan degene die de melding doet. We laten u weten dat er melding is gedaan en proberen alle kanten van de zaak te belichten. In het geval van ernstige overlastzaken waar instanties bij ingeschakeld worden, wisselen we de hiervoor noodzakelijke gegevens uit voor zover de wet dat toe laat.

 • Woning kopen
  Bij de verkoop van woningen bewaren we naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres, burgerlijke staat en eventuele correspondentie. Het gaat dan om kopers die met Slimmer Kopen® of erfpacht gekocht hebben of die deel uit maken van een Vereniging van Eigenaren.

 • Huur opzeggen
  Wanneer u de woning verlaat of wanneer u de contactpersoon bent van degene die de woning verlaat, dan bewaren we het (post)adres en als u daarmee instemt uw mailadres en telefoonnummer om met u te kunnen communiceren over de eindafrekening.

 • Personeel, stage en benoeming
  Voor het nakomen van de wettelijke verplichting als salaris betalen en het betalen van de sociale voorzieningen bewaren we naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, banknummer, BSN, diploma’s, en indien van toepassing relevante medische gegevens en verklaring omtrent gedrag.

 • Facturen
  Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor het betalen van facturen voor producten of diensten bewaren we van alle bedrijven de bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer, mailadres, KvK-nummer, BTW-nummer en banknummer.

Gepersonaliseerde brieven of mailtjes

De informatie die een woningzoekende of huurder bij ons achter laat over woonwensen, gebruiken wij om inzicht te krijgen in de woonwensen en woonbehoeften zodat we hier rekening mee kunnen houden bij het ontwikkelen van woningbouwprojecten, renovatie of beleid.

Woningzoekenden kunnen aangeven of ze op de hoogte gehouden willen worden van het huur- en of koopaanbod. Als we daar toestemming voor hebben gekregen, gebruiken we deze gegevens voor gepersonaliseerde informatie.

Huurders kunnen op basis van hun leeftijd of aantal jaren huurderschap voorrang krijgen bij bepaalde woningprojecten. Daarnaast kan het gaan om het bieden van maatwerkoplossingen in het belang van de huurder op verschillende gebieden. Destion benadert huurders dan persoonlijk.

Bezoek aan onze website

Eventuele persoonlijke informatie die u via deze website verstuurt (bv. via een formulier) wordt uitsluitend door Destion gebruikt en voor het door de klant beoogde doel. Dus niet door andere bedrijven.

Van onze site wordt alleen een cookie opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren en om te weten of een gebruiker is ingelogd. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen, doen wij het volgende:

 • Uw IP-adres is onherkenbaar gemaakt. 
 • Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. 
 • Er wordt geen informatie verstrekt of gegevens gedeeld met Google. 

MijnDestion 

Als huurder of woningzoekende van Destion kunt u met uw mailadres inloggen bij MijnDestion. 

Als huurder kunt u bij ons kenbaar maken dat u toegang wilt tot MijnDestion. U krijgt dan een mail met een link om in te loggen. Het volgende kunt u inzien: start huurcontractdatum, huurprijs, servicekosten, woningtype, foto van de woning, of het een verkoopwoning is, energielabel, betalingen, de wijze van betalen en diverse documenten.
Het volgende kunt u beheren: wachtwoord, mailadres, telefoonnummer en postadres. Het volgende kunt u regelen: reparatieverzoek aanvragen, aangeven dat u iets wilt veranderen aan de woning, huur opzeggen.

Om als woningzoekende te kunnen reageren op het woningaanbod is een MijnDestion-account noodzakelijk. Bij de inschrijving als woningzoekende vult u uw gegevens in: naam, geboortedatum en geslacht. De volgende gegevens die u bij de inschrijving invult, kunt u naderhand ook weer zelf aanpassen: woonadres, postadres, telefoonnummer, medeaanvrager, of u interesse heeft in huur en of koop, of u aanbod wilt ontvangen, in welk dorp u een woning wenst en wat voor soort woning u wenst.

Gratis wifi op kantoor van Destion

Bezoekers van ons kantoor kunnen gebruik maken van gratis wifi. Deze verbinding gaat via Ziggo. Door gebruik te maken van ons wifinetwerk, gaat u akkoord met de voorwaarden van Ziggo en met de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

Anonieme en statistische klantonderzoeken

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze huurders en woningzoekenden. Om onze dienstverlening te verbeteren, onderzoekt het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) doorlopend hoe wij het doen. Daarom kunt u benaderd worden om mee te doen aan een onderzoek. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze dienstverlening te verbeteren. 

Inkoop/leveranciers 

Destion verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en diensten en de uitvoering van overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die we verwerken zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is. 

Sollicitaties

Van kandidaten die bij ons op een vacature solliciteren, verwerken we de door hen verstrekte gegevens. Dit zijn onder andere: naam en adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens, geboortegegevens/leeftijd, geslacht, CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments, gegevens over beschikbaarheid, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en werkvergunning, overige gegevens. 

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Destion gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces en bewaart deze tot uiterlijk vier weken na het proces. 

Bij een open sollicitatie bewaren we geen gegevens en we informeren de afzender hierover.

Persoonsgegevens bewaren

Destion bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen. 

 • Soort gegevens van huurder

Persoonsgegevens bewaren we zolang u huurder bent van Destion. Eindigt de huur, dan bewaren we de gegevens tot de huuropzegging afgewikkeld is. Dit is maximaal een jaar met uitzondering van een huurschuld of die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. 

 • Soort gegevens van woningzoekende

De persoonsgegevens bewaren we zolang u woningzoekende bent bij Destion. Schrijft u zichzelf actief uit, dan verwijderen we alle gegevens direct uit ons systeem wanneer u geen andere relatie met ons heeft. Reageert u niet op de herinschrijfronde dan bewaren we uw gegevens maximaal een jaar. 

Gegevens delen

Destion deelt met het KWH contactgegevens voor het onderzoeken en verbeteren van de dienstverlening. Verder delen we alleen gegevens als dit juridisch noodzakelijk is met bijvoorbeeld gemeente, bewindvoerder, deurwaarder.

Beveiliging 

Destion zorgt voor beveiliging van uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. 

 • We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt informatie die u bijvoorbeeld invult op een formulier, versleuteld verzonden. 
 • Onze software is altijd up to date en we maken gebruik van een firewall. 
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord. 
 • Alleen bevoegde medewerkers of bevoegde bedrijven hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 
 • Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding. 
 • We sluiten overeenkomsten af met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken om uw privacy te waarborgen. 

Rechten over uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Destion. U heeft in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in onze systemen naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@destion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart of onleesbaar: pasfoto, de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart, ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van de privacy.

Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek en reageren hier zo snel mogelijk op. Via MijnDestion kunt u altijd uw gegevens inzien en bepaalde gegevens wijzigen.

Klachten

Heeft u klachten over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij dit zo snel mogelijk te melden. Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen privacybeleid

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Destion heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u hier.

Onze privacyverklaring

Hieronder kunt u de PDF van de privacyverklaring downloaden om te printen of op te slaan.